برشی از کتاب | احزاب و گروه های متاثر از لیبرالیسم - حزب اعتدال و توسعه

 حزب اعتدال و توسعه

معرفی کتاب | بازگشت از نیمه راه

قدرت طلبی مایه اختلاف است